Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

W Dolnej Saksonii naukę języka polskiego dla dzieci i młodzieży prowadzą instytucje państwowe i organizacje społeczne.

NAUKA W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE SZKOLNYM

DZIECI PRZEDSZKOLNE

Na poziomie przedszkoli (w gestii lokalnych władz samorządowych) możliwe jest tworzenie z inicjatywy rodziców przedszkoli dwujęzycznych lub wprowadzenie w istniejących przedszkolach zajęć w wybranym języku, np. w połączeniu z rytmiką. Ponadto można organizować projekty wspierające rozwój języka polskiego w tej grupie wiekowej. Jedną z takich inicjatyw jest projekt Super Kino w Hanowerze (zob: https://www.superkino.info/index.html

 

MŁODZIEŻ SZKOLNA

System szkolny Dolnej Saksonii ilustruje dołączony diagram (pobierz PDF). Więcej informacji po polsku na stronie: https://www.polskadomena.de/nowy_szkola_system.htm i w prezentacji: https://deutsch-polnische-gesellschaft-hannover.de/wp-content/uploads/2021/06/DPG_Impulsvortrag_20210531-Werner-Madi.pdf

Obowiązujące przepisy przewidują w ramach systemu szkolnego następujące formy nauki polskiego:

  • lekcje języka pochodzenia (herkunftssprachlicher Unterricht HU) w szkołach wszystkich stopni. INICJATYWA NALEŻY DO RODZICÓW.

    Lekcje polskiego jako języka pochodzenia oferują dotychczas wyłącznie czteroletnie szkoły podstawowe. W klasach 1-2 dzieci otrzymują potwierdzenie udziału w zajęciach na świadectwie, w klasach 3-4 – ocenę z języka polskiego jako „wybranego przedmiotu obowiązkowego”  (Wahlpflichtfach). Ocenę wlicza się do średniej semestralnej.

    W szkołach średnich I stopnia (klasy 5-9/10) zajęcia z języka polskiego odbywają się wyłącznie w ramach zajęć nadobowiązkowych w kółkach zainteresowań (Arbeitsgemeinschaft AG). Zamiast końcowej oceny na świadectwie uczniom wpisuje się jedynie potwierdzenie udziału.
  • lekcje języka polskiego jako języka obcego kończące się egzaminem maturalnym – tylko w szkołach średnich ogólnokształcących II stopnia (gymnasiale Obertsufe). Szkoły ponadpodstawowe innego typu nie oferują języka polskiego jako języka obcego. Dotychczas język polski jest przedmiotem maturalnym tylko w jednej szkole średniej II stopnia w Hanowerze.

    Program dolnosaksońskich szkół ponadpodstawowych przewiduje obowiązkową naukę dwóch lub trzech języków obcych. Pierwszym językiem obcym jest zawsze angielski. Uczniowie, którzy przenoszą się do Dolnej Saksonii z innych państw, mogą zastąpić drugi lub trzeci język obcy językiem ojczystym, zdając z tego języka na wniosek rodziców egzamin (Sprachfeststellungprüfung). Wynik egzaminu wpisuje się na świadectwo zamiast oceny z języka obcego.

    Uczeń może zdać również inny egzamin ze znajomości języka polskiego np. egzamin TELC Język polski B1-B2 Szkoła. Taki egzamin jest traktowany jako dodatkowy i nie zwalnia z lekcji jednego z języków obcych w szkole. Wynik egzaminu wraz z poziomem kompetencji językowej wpisuje się na świadectwo, ale nie wlicza do średniej.

NAUCZANIE SPOŁECZNE

Wśród organizacji społecznych oferujących lekcje języka polskiego dominuje Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury i J.Polskiego w Niemczech e.v. (zob: www.chrzescijanskie-centrum.de), choć są także organizacje świeckie, np. Poldeh w Brunszwiku (zob. https://www.poldeh.de/)

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

Studenci mogą brać udział w kursach języka polskiego – zwykle jest to polski jako język obcy – w Centrach Języków Obcych wyższych uczelni. Oferta zmienia się z semestru na semestr. Kursy dla dorosłych prowadzą także Uniwersytety Ludowe (Volkshochschule VHS), które pracują w ponad 50 miejscowościach. Slawistykę/polonistykę można studiować na uniwersytetach w Getyndze (https://www.uni-goettingen.de/de/50802.html) i Oldenburgu (https://uol.de/slavistik).