Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

UNIA EUROPEJSKA

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/attachments/ESOKJ_Europejski-System-Opisu.pdf

Komunikat Komisji Europejskiej „Promowanie wielojęzyczności w UE”, ostatnia aktualizacja 14.11.2016: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58e49190-007b-4431-8ebe-f396b1182c52/language-pl/format-XHTML

Komunikat KE „Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności” z 22.11.2005: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0596&from=DE

NIEMCY

DYREKTYWA RADY z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących (77/486/EWG) – (zob. PDF)

Zur Situation des Polnischunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland. Beschluss der KMK vom 22.08.1991 i.d.F. vom 26.11.2020 (raport o nauczaniu języka polskiego w Niemczech) https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1991/1991_08_22-Situation_Polnischunterricht.pdf

UMOWY POLSKO-NIEMIECKIE

Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r.: https://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_mi%C4%99dzy_Rzecz%C4%85pospolit%C4%85_Polsk%C4%85_a_Republik%C4%85_Federaln%C4%85_Niemiec_o_dobrym_s%C4%85siedztwie_i_przyjaznej_wsp%C3%B3%C5%82pracy_z_17.06.1991_r.

Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce, zgodnie z polsko-niemieckim Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.6.1991 – (zob. PDF)