Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

ZAPISY NA NAUKĘ W SZKOLE PAŃSTWOWEJ

Zapisy na lekcje języka polskiego jako języka pochodzenia (HU) odbywają się na życzenie rodziców. Wypełniając deklarację uczestnictwa, rodzice zbowiązują się do posyłania dzieci na zajęcia. Szkoła nie ma obowiązku zorganizowania takich zajęć, ale może je zaoferować, jeśli ma odpowiednie warunki: pomieszczenia, nauczycieli itp.

Dzieci należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej przy zapisywaniu dziecka do szkoły (podstawowej lub ponadpodstawowej). Na zajęciach z języka pochodzenia wymagana jest minimalna liczba uczestników. Aby stworzyć odpowiednio liczną grupę, szkoła może łączyć uczniów z różnych roczników, a nawet z różnych szkół.

Dziecko należy zapisywać na język polski w chwili zapisywania go do szkoły, niezależnie od tego, czy szkoła ta prowadzi czy jeszcze nie prowadzi lekcji polskiego. Jeżeli w szkole jest już język polski, dziecko zostanie przydzielone do jednej z istniejących grup.

Jeżeli w szkole nie ma języka polskiego, to:

  • dziecko może uczęszczać na zajęcia z języka polskiego w sąsiedniej szkole (tam należy złożyć deklarację),
  • rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o utworzenie nowej grupy j. polskiego.

Aby utworzyć nową grupę języka polskiego należy:

  • zebrać minimum 10 dzieci z własnej szkoły i ew. szkół sąsiednich,
  • wypełnić deklaracje udziału w lekcjach polskiego,
  • zrobić listę dzieci (nazwisko, imię, klasa),
  • przedstawić dyrektorowi szkoły, najlepiej w osobistej rozmowie, życzenie utworzenia grupy języka
  • polskiego i złożyć na jego ręce listę dzieci oraz indywidualne deklaracje,
  • zadbać o potwierdzenie przez szkołę odbioru tych dokumentów, np. przez przystawienie stempla (koniecznie z datą) na kopiach, które zatrzymują rodzice.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że utworzenie nowej grupy j. polskiego może potrwać do 2 lat (brak nauczycieli), dlatego zapisz swoje dziecko na j. polski jako język pochodzenia (HU) już w chwili zapisywania go do szkoły!

Deklarację zgłoszenia dziecka na zajęcia z języka polskiego w szkole państwowej znajdziesz tutaj:

Podstawa prawna: RdErl. d. MK „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache” v. 1.7.2014 (SVBl. S. 330), geändert durch RdErl. v. 4.11.2019 (SVBl. S. 624)                        

W oparciu o te przepisy rodzice mogą zgłaszać zapotrzebowanie na „lekcje języka pochodzenia” (herkunftssprachlicher Unterricht HU) nie tylko w szkołach podstawowych, lecz także we wszystkich państwowych szkołach ponadpodstawowych. Do tej pory brak takich inicjatyw.

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Sprachfeststellungsprüfung

Kwestię tego egzaminu reguluje rozporządzenie wykonawcze „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache” (pobierz PDF), w którym w pkt. 7.1.2 czytamy:

„W sytuacji, gdy nadrobienie obowiązkowych języków obcych jest niemożliwe lub nie rokuje powodzenia, a także w szczególnych przypadkach indywidualnych, po konsultacji z dyrekcją szkoły i złożeniu przez ucznia egzaminu, język pochodzenia może mu zostać zaliczony jako jeden z obowiązkowych języków obcych […] Nie zwalnia go to z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego.”

Egzaminy Sprachfeststellungprüfung odbywają się na ogół dwa razy w roku. Po przyjeździe do Niemiec rodzice powinni jak najszybciej zasięgnąć w tej sprawie informacji i porady w szkole, do której zapisali dziecko.

 

Matura

W szkole Goetheschule w Hanowerze (https://goetheschule.de/polnisch/) uczniowie mogą wybrać na maturze język polski jako przedmiot pisemny lub ustny. Warunkiem jest uczęszczanie na język polski w XI klasie. Z oferty mogą skorzystać także uczniowie z innych szkół ogólnokształcących II stopnia.  

Egzamin poprzedza dwuletni kurs przygotowujący, otwarty dla uczniów wszystkich hanowerskich szkół kończących się maturą. Kurs jest dwustopniowy: Einführungsphase (EP) dla klasy XI i Qualifikationsphase (QP12 i QP34, Grundkurs) dla klas XII-XIII.

 

Egzamin TELC Język polski B1-B2 Szkoła

W Dolnej Saksnii uznawany jest również egzamin telc. Może on być poświadczeniem znajomości języka pochodzenia. Rodzice mają prawo występować o zorganizowanie takiego egzaminu. Do tej pory  Ministerstwo Edukacji (KM) przeprowadziło tylko jeden egzamin w 2015 roku (patrz: https://www.radiopolenflug09.de/pdcst_grazyna15_16.html#telc).