Bundeskonferenz
der Polnisch-
Arbeitsgemeinschaften

W Turyngii w związku z niewielką liczbą uczniów polskiego pochodzenia nie ma obecnie w systemie szkolnym (zob. dołączony TUTAJ diagram) możliwości nauki języka polskiego – ani jako języka ojczystego ani jako języka obcego.

Prawo oświatowe nie przewiduje nauki języka pochodzenia, brak też odpowiednich umów z pozaszkolnymi organizatorami nauczania (tzw. nauczanie konsularne). Nauczanie polskiego jako drugiego języka obcego, choć w teorii możliwe, nie zostało dotychczas wprowadzone w żadnej szkole.

Uczniowie polskiego pochodzenia mogą natomiast ubiegać się o zaliczenie im w klasach VII-X języka polskiego jako drugiego języka obcego i zwolnienie z zajęć na podstawie § 135a Thür SchulO (https://bildung.thueringen.de/fileadmin/ministerium/publikationen/thueringer_schulordnung.pdf). Odpowiedni egzamin (Sprachfeststellungsprüfung) odbywa się pod koniec każdej klasy. Organizuje go szkoła. Ocena z egzaminu zastępuje na świadectwie ocenę z języka obcego.

Zainteresowane szkoły mogą oferować język polski w ramach nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Obecnie 42 szkoły utrzymują partnerskie kontakty ze szkołami w Polsce i inicjują różne projekty, które są okazją do wprowadzania elementów języka polskiego (jako obcego).

Kursy polskiego dla dorosłych oferują nieliczne Uniwersytety Ludowe (VHS): w Erfurcie, Jenie Weimarze i Altenburg oraz Centra Języków Obcych Uniwersytetów w Erfurcie i w Jenie. Slawistykę/polonistykę można studiować w Jenie.